Vize školy

Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro život a další vzdělávání.

Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.

Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice.

Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2015 – 2018

Úvod

O významu vzdělávání dnes nepochybuje nikdo. Vzdělání je hodnota, která přispívá k rozvoji občanské společnosti, ke stabilizaci jejích demokratických hodnot. Celé společnosti pomáhá obstát v evropské i globální konkurenci. Je také hodnotou, která zlepšuje kvalitu života každého člověka. Proto je zřejmé, že škola může významnou měrou ovlivnit formování kvalit mladé generace a podílí se na tom, jací lidé budou za pár let žít v našich obcích, ve městech, v naší zemi.

Mohlo by se zdát, že uprostřed světa techniky a přemíry zdrojů snadno dostupných informací ztrácí škola význam. Opak je pravdou. Škola má výjimečné postavení. Je to vzácně křehké prostředí s velkým potenciálem předávat dětem spolu s probíraným učivem hodnotový systém demokratické společnosti, pěstovat u dětí sociální dovednosti, rozvíjet dovednosti potřebné pro život a další vzdělávání, jako jsou například komunikativní dovednosti a funkční gramotnost.

 Oblast řízení a správy

 • rozvíjet spolupráci se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,
 • zlepšenou propagací práce školy přispívat k prezentaci školy na veřejnosti,
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z jiných zdrojů (na osobní profesní rozvoj pedagogů, ke zlepšování vybavenosti školy, využívání mezinárodní spolupráce při výuce, poznávání a využívání regionálních zvláštností a odlišností),
 • zlepšovat vybavení školy k výuce pro současný svět, pro názornost a efektivitu výuky, doplňovat žákovskou knihovnu ke zlepšování čtenářství, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, po vyhodnocení aktuálního stavu plánovat konkrétní kroky ke zlepšení,
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

Oblast vzdělávání

 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,
 • evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením,
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce aktivizující metody, zvyšovat podíl práce žáků v hodinách, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,
 • identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,
 • vedle diagnostického, sumativního hodnocení využívat ve vzdělávacím procesu hodnocení formativní,
 • individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti, zajistit rovné příležitosti pro všechny děti,
 • v environmentální výchově využívat školní zahradu a podílet se společnou prací na dotváření funkčních celků zahrady,
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, ve spolupráci se zřizovatelem vybudovat venkovní víceúčelové hřiště pro nácvik atletických disciplin a zlepšování sportovních dovedností, v rámci prevence se zaměřit na práci s dynamikou vztahů třídních kolektivů a rozvíjení spolupráce, tolerance a snášenlivosti dětí.

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole prosociální prostředí podporující interakci mezi aktéry vzdělávání, vytvářet a zlepšovat atmosféru bezpečí a důvěry,
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

Cíle

 • zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní,
 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy a prestiže vzdělání, dovedností a tvořivosti,
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie

Oblast pedagogická

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků a jejich aktivitu, využívat ji jako východisko vzdělávání,
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
 • vytvářet proaktivní atmosféru, zapojovat aktivizační metody a metody vedoucí ke spolupráci, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte,
 • zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu,
 • preventivně předcházet kázeňským problémům,
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Oblast materiálně technická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,
 • vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat,
 • zajistit postupnou modernizaci a funkčnost ICT vybavenosti,
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,
 • motivovat zaměstnance možnostmi odborného rozvoje, průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu,
 • vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu.

Oblast ekonomická

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
 • vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady),
 • prezentace školy, vytváření image,
 • modernizace internetových stránek školy, jejich stálá obnova a aktualizace,
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS