Vize školy

Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro život a další vzdělávání.

Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.

Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice.

Dlouhodobý plán školy na školní roky 2019 – 2021

Základní škola T. G. Masaryka Šardice

Naším cílem je zvyšovat kvalitu vzdělávání, které škola poskytuje, přinést další zvýraznění a zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Základním rysem této kooperace je otevřenost, tolerance, takt, důslednost a trpělivost.

Snažíme se o součinnost všech subjektů vstupujících do výchovně vzdělávacího procesu – žáci, rodiče, pedagogové, pracovníci obce, veřejnost, chceme dbát na konstruktivní výměnu názorů a zkušeností, ale chceme i udržovat vysokou míru empatie a snahu vytvořit přínosné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte v laskavém a vstřícném, ale zásadovém prostředí.

Při snaze o další rozvoj školy vycházíme ze tří základních otázek:

Kde je škola nyní?

Kam se chceme dostat?

Jak toho chceme dosáhnout?

  

Cíle

 Oblast vzdělávání žáků

 • motivovat žáky k zájmu o současné a celoživotní učení,
 • zajistit rovné příležitosti všem žákům v oblasti základního vzdělávání,
 • podporovat rozvoj funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti, ve schopnosti komunikace v cizích jazycích a orientaci v dopravní výchově,
 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy,
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými, výchovnými a sociálními problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení odborníků,
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové aktivizující a alternativní metody práce, smysluplně využívat a sledovat DVPP,
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a v závislosti na skladbě žáků,
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů,
 • rozvíjet u žáků etické a volní vlastnosti, vést k slušnému, ohleduplnému a taktnímu

chování, učit je žít, pracovat i aktivně odpočívat společně s ostatními.

Oblast řízení a správy

 • snažit se udržovat naplněnost školy,
 • spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích obce,
 • spolupráce s obcí a dalšími kooperujícími partnery na projektech (akce podporující zdravý životní styl, sportovní a kulturní aktivity, aktivita pro rodiny),
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, strategie rozvoje regionu),
 • doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat žákovskou i učitelskou knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy za pomoci zřizovatele,
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 • vyhodnocovat, inovovat a optimalizovat strategie a plány pro realizaci školního vzdělávacího plánu,
 • vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů.

 Sociální a výchovná oblast

 • vytvořit ve škole bezpečnou a přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy, rodiči a veřejností,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, podporovat aktivní a iniciativní rodiče,
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou u žáků i občanské veřejnosti,
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě, k vlastenectví a vztahu k regionu a zájmu o jeho rozvoj,
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, rodinné, regionální),
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
 • poskytovat účinné poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy,
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti,
 • spolupracovat s orgány péče o dítě.

Strategie k jejich dosažení

Pedagogická oblast

 • systematicky projektovat funkční školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence a další pedagogové,
 • zajistit potřebné vzdělávání a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • zajistit metodickou podporu výchovného poradce a školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pracovníků, podílejících se na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
 • poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi,
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností,
 • včasnou intervencí při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů předcházet všem formám rizikového chování, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů,
 • zajistit metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání,
 • soustavně a účinněji působit na výchovu v oblastech ekologie, rasové a náboženské, snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
 • rozvíjet tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, vzájemný dialog a spolupráci,
 • podněcovat aktivitu dětí a rozvíjet jejich talent a nadání,
 • vytvářet příznivou atmosféru, individuální přístup a alternativní postupy,
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – společné působení, včas informovat rodiče a stanovit společné postupy řešení, registrovat náznaky počínajícího problému,
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování,
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • organizovat zájmové kroužky a krátkodobé zájmové aktivity pro žáky
 • úzce spolupracovat s rodinami, aktivizovat rodiče a podporovat její úspěšnou výchovnou práci,
 • zapojovat děti do soutěží organizovaných jinými subjekty, podněcovat k účasti ve školních soutěžích, úspěchy žáků prezentovat na veřejnosti,
 • využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro získávání nových poznatků,
 • hledat různá řešení a vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie (skupinové práce, problémové úkoly, projektové vyučování, získávání informací),
 • využívat při přípravě hodin v co největší míře aktivity žáků,
 • učit děti vyjadřovat svůj vlastní názor a naslouchat druhým,
 • používat netradiční aktivizační formy vyučování (vycházky, exkurze, praktické ukázky, využívání regionálních možností, besedy se zajímavými osobnostmi, kulturní vystoupení apod.),
 • spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy a jejich řešením.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada
 • Slovácko v pohybu
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Erasmus +
 • Sazka Olympijský víceboj