Vzdělávání v naší škole Šablony I ZŠ Šardice

 

 

Název projektu:                                Vzdělávání v naší škole Šablony I ZŠ Šardice

Registrační číslo projektu:          CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004089

Číslo programu:                                02

Název programu:                              Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                                          02_16_022

Doba realizace:                                    1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Anotace projektu:

Pro podporu společného vzdělávání umožňuje výzva realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol. Výzva má za cíl také podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání.

 

Konkrétní cíle jednotlivých šablon, které jsme pro naši školu zvolili:

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, zaměřeného na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP v oblasti matematická gramotnost  a mentoring.

II/2.7 Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, zaměřeného na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

II/2.8 Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Vzdělávací program DVPP přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).

Doporučený počet uchazečů pro volbu této aktivity je alespoň polovina pedagogického sboru. Aktivitu je proto třeba zvolit násobně podle počtu pedagogů, kteří se DVPP zúčastní.

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere „hostitelskou“ školu (může si vybrat jinou základní školu, ale také mateřskou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvy

 

 

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

  • Ekoškola
  • Recyklohraní
  • Škola pro demokracii
  • Partnerská škola FRAUS
  • Fond SIDUS