Naše škola získala grant v rozvojovém programu MŠMT Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015. Projekt jsme nazvali Sebeúcta předchází úctě k druhým.

Projekt nám pomohl integrovat prvky etické výchovy do školní praxe a inovovat vzdělávací obor Výchova zdravé osobnosti (VZO) s obsahem etické výchovy. Naučil pedagogické pracovníky využívat účinné metody a vzdělávací aktivity při naplňování výstupů etické výchovy ve výuce. Díky projektu budeme vytvářet a posilovat pozitivní školní klima a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům. Ukážeme žákům možnosti aktivního přístupu k životu a nabídneme možnosti využití volného času.

 Náplň projektu:

 1. cyklus seminářů pro pedagogy
 2. „Bubnování s pohádkou“ – zážitkový kurz pro žáky 1. ročníku, který povede speciální pedagog
 3.  „Bubnování s bájemi a mýty“ – zážitkový kurz pro žáky 6. ročníku, který povede speciální pedagog
 4.  inovace ŠVP – inovace koncepce VZO
 5. vytvoření souboru 25 kusů metodických materiálů – integrace prvků etické výchovy do dalších vyučovacích předmětů.
 6. nákup afrických bubnů – hudební nástroje z přírodních materiálů umožňují žákům prožít si zkušenost s vibracemi a rezonancí zvuku a poskytují prostor pro rozvoj kreativity. Hudba bude živě realizována na africké bubínky, skupinovou či individuální formou. Bubnování dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Společným prožitkem posiluje umění spolupráce a vzájemného respektu. Člověk získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší. Při bubnování kromě sociálních benefitů dochází ke stimulaci a rozvoji koordinace mozkových hemisfér, rozvoji a záměrnému tréninku kognitivních funkcí (paměť, pozornost, kreativita), smyslového vnímání (rozvoj rytmizace, koordinace, hrubé a jemné motoriky, fonematického sluchu, taktilního vnímání). Bubny budou využívány ve VZO i dalších předmětech v souvislosti s plněním výstupů etické výchovy.

Projekt byl ukončen 31. prosince 2015.

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Fond SIDUS