Desatero pro prvňáčky

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. V následujícím desateru jsou zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, svlékne se, oblékne i obuje, je samostatné při jídle, zvládá samostatně osobní hygienu,
  zvládá drobné úklidové práce, postará se o své věci).
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování (zvládá odloučení od rodičů, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci, dodržuje dohodnutá pravidla).
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti (vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.,
  pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno, používá přirozeně neverbální komunikaci – gesta, mimiku, řeč těla, aj., spolupracuje ve skupině).
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize, tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, obkresluje, vybarvuje, napodobí čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, rozlišuje pravou a levou stranu, je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí, vytleskává slabiky ve slově, najde rozdíly na dvou obrazcích, postřehne změny ve svém okolí, na obrázku).
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech (ukazuje na prstech či předmětech počet, umí počítat po jedné, vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti), pozná rozdíl – větší, menší, rozpozná základní geometrické tvary, řeší hádanky, rébusy, labyrinty, rozumí pojmům např. nad, pod, dole, dříve, včera, dlouhý, krátký, malý, těžký).
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit (dokáže se soustředit na dobu cca 10-15 min, soustředí se i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé, zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, pamatuje si říkadla, básničky, písničky, přijme úkol či povinnost, neodbíhá k jiným činnostem, dokončí úkol, pracuje samostatně).
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině (uplatňuje základní společenská pravidla – zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se, komunikuje s dětmi i dospělými, nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých, dodržuje daná a pochopená pravidla, dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje, dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci druhým).
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost (pozorně poslouchá či sleduje literární, filmové, dramatické, hudební představení, zaujme ho výstava obrázků, loutek, návštěva zoologické či botanické zahrady, účastní se dětských kulturních programů, má své oblíbené hrdiny, zná celou řadu písní, básní a říkadel, zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus, hraje si na školu, na rodinu, dokáže hrát krátkou divadelní roli).
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě (vyzná se doma, ve škole, ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kam se obrátit když je v nouzi apod., dovede vyřídit drobný vzkaz, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, ví, jak se má chovat např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, ví, kdo jsou členové rodiny, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat, orientuje se v dopravních prostředcích, má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi – města, hory, řeky, jazyk, kultura, odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje, dodržuje základní pravidla chování na ulici, zná faktory poškozující zdraví – kouření, uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí).

Kontakt

Základní škola T. G. Masaryka Šardice
okres Hodonín, příspěvková organizace
Šardice 521
696 13 Šardice

IČO: 709 953 46

Číslo účtu: 86-2423230237/0100

518 624 553

info@zssardice.cz

Zaměstnanci

Hospodářka a účetní Zdenka Hasalová:
tel. 518 624 027


Kalendář


Partneři

 • Ekoškola
 • Recyklohraní
 • Škola pro demokracii
 • Partnerská škola FRAUS
 • Testování SCIO
 • Rodiče vítáni
 • ZŠ TGM Šardice ŠABLONY II
 • Aktivní škola
 • Obec parťákem
 • Rodilý mluvčí
 • Přírodní zahrada
 • Slovácko v pohybu
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol
 • Erasmus +
 • Sazka Olympijský víceboj