INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace se sídlem: Šardice 521, 696 13 Šardice
IČO: 70995346
(dále jen „škola“)

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 1.1. zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti a s touto činností související (dále také jako „Osobní údaje“)
 2. 1.2. Osobní údaje je škola oprávněna zpracovávat pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1.2.1. Ze zákona
  1.2.2. Na základě řádného právního titulu (smlouva, odpovědnostní vztahy, kontraktační proces) 1.2.3. Na základě souhlasu

 3. 1.3. Osobní údaje budou školou poskytnuty dalším osobám pouze vsouladu stěmito výše uvedenými právními základy dle jejich obsahu.
 4. 1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
 5. 1.5. Osobní údaje budou školou zpracovávány dle zákonných lhůt, po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných zejména poté archivačních povinností školy podle platných právních předpisů, případně v souladu s právním titulem, smlouvou či uděleným souhlasem.
 6. 1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  1. 1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u školy, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení školy, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může škola požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. 1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat školu o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. 1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že škola musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) škola již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. škola může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl škole se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby škola tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete uškoly či pověřence (pověřenec dle čl. 37 GDPR) podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že škola Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 1. 1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u školy buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e- mailové adrese pověřence Mgr. Ing. Ivo Macka: macek@aktap.cz
 2. 1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. 1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností školy, závazků ze smlouvy, či dle Vámi odsouhlasenému účelu. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, pokud je žádaný údaj nezbytný.
 4. 1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
 5. 1.11. V případě, že bude škola užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

GDPR kontakt na pověřence

Mgr. Ivo Macek

Advokátní kancelář Tinthoferová

Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

email: macek@aktap.cz

tel.: +420 774 402 202

www.aktap.cz