HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠARDICÍCH

POČÁTKY

Nejstarší zmínky o vzdělávání v Šardicích pochází z 16. století. V této době měla šardická obec školu, v níž učitel musel být současně v kostele zpěvákem a varhaníkem, a říkalo se mu rektor. Byla to farní škola a učilo se jen trochu číst, psát, počítat, náboženství, hudbě a zpěvu pro kostel, něco o hospodářství a hlavně o povinnostech poddaných. Vzdělání bylo na nízké úrovni, učení bylo věsměs mechanické a do školy chodil jen ten, kdo chtěl. Během válek ve třicátých letech 17. století došlo k zániku školy.

ROKY

Teprve v roce 1655 se setkáváme znovu s učitelem, rektorem Václavem, který byl také obecním písařem, ale ke stavbě řádné školní budovy se neměla ani vrchnost ani obec. Nová školní budova byla postavena až ke konci 17. století. Nejstarším známým učitelem po rektoru Václavovi byl Matěj Zimnička, který zde učil v létech 1710 až 1713. Po vyhlášení povinné školní docházky na venkovských triviálních školách pro děti od 6 do 12 let v roce 1774 na škole farář učil náboženství, zvláštními předměty bylo čtení, psaní a počítání (trivium). Vedle toho se učilo trochu slohu a hospodářství. Dozor nad vyučováním zastávali faráři. V roce 1790 byla zavedena pro chasu do 20 let každou neděli opakovací hodina. Školní volno bývalo odpoledne ve středu a v sobotu. Školní prázdniny trvaly 5 neděl. Žáci museli chodit do kostela a 5x ročně ke zpovědi.

STARÁ ŠKOLA na č. 10 (dnes č. 76)

V roce 1785 byla postav škola na čísle 10, měla 2 místnosti – učebnu a pokoj, vytápěné společnými kamny. V roce 1838 byla přestavěna a později byla přistavěna další třída. V roce 1820 bylo ve škole 117 žáků. V roce 1842 se na místo učitele dostal František Holzknecht z Hodonína. Kromě školy se věnoval také hudební výchově šardické mládeže. Vroce 1846 se počet žáků zvýšil na 173. V roce 1871 za učitelování Petra Foukala to bylo již 246 žáků. Pro tolik žáků stará škola už naprosto nestačila. Stavba nové školy byla neustále oddalována a zemská školní rada spolu s opatem Nappem, a později jeho nástupcem Gregorem Mendelem, povolila využít ke školním účelům budovu rezidence. Byly zřízeny 3 třídy v klášterní rezidenci, byt pro učitele a svobodárny pro podučitele. Stalo se tak za velkého přispění učitele Petra Foukala, který se v roce 1875 stal prvním šardickým nadučitelem. Po něm v roce 1879 se stal nadučitelem Václav Zemek, který pocházel z Vylantic u Jaroměře. Stará škola na čísle 10 byla opravena a rozšířena v roce 1882 na trojtřídní, a potom v roce 1896 na čtyřtřídní.

NÁRODNÍ ŠKOLA v budově č. 5 – od roku 1929 první stupeň

Nová čtyřtřídní škola (národní) se začala stavět až v roce 1905, na pětitřídní byla rozšířena v letech 1906 – 1907. Stavitelem byl Rudolf Rusňák z Kyjova. Byla dostavěna za učitelování vracovského rodáka nadučitele Karla Urbáška, který byl proslulý moravský pomolog a zakladatel Zemského vinařského spolku a redaktorem Vinařského obzoru. Kromě učitelování byl také rádcem šardickým rolníkům. Před odchodem do důchodu byl jmenován čestným občanem Šardic. Od roku 1910 převzal správu učitel Alois Zemek. Za 1. světové války byli povoláni na vojnu všichni učitelé a návštěva žáků ve škole začala rapidně klesat a koncem školního roku 1914 – 1915 byly třídy téměř prázdné. Po válce se školské poměry začaly měnit k lepšímu. Z války se vrátil nadučitel Alois Zemek, po něm na šardické škole působil šardický rodák nadučitel František Viktorin. Přičinil se spolu s Aloisem Zemkem, že v roce 1925 se na škole poprvé slavil Den matek a v roce 1927 poprvé Dětský den. František Viktorin byl také prvním knihovníkem právě zřízené obecní knihovny a jako první se začal zajímat o dějiny obce a založil místní kroniku. V roce 1920 byl jeho zásluhou založen Vzdělávací spolek Masaryk, který nahradil dřívější čtenářský spolek. „Řídícího“ Viktorina vystřídal Jan Lázna, rodák z Lešan, který národní školu vedl až do roku 1956. V roce 1927 měla národní škola již 9 tříd a nestačila pro 334 žáky.

MĚŠŤANKA budova č. 521 – druhý stupeň

význam pro Šardice mělo zřízení měšťanské osmitřídní školy, ve které započal nový školní rok v roce 1929. Byla nazvána Jubilejní školou Masarykovou a v roce 1935 získala čestný název Masarykova měšťanská škola. Byla postavena stavitelem Josefem Poláškem z Kyjova. Při slavnostním otevření byla u vchodu školy upevněna mramorová deska se jmény těch, kteří se o stavbu školy nejvíce zasloužili. Od roku 1938 byla prohlášena za újezdní pro Šardice, Mistřín a Stavěšice. Na škole působili nejenom praktikové s delší učitelskou praxí, ale i vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, patřil k nim i významný přírodovědec Josef Strnad. Prvním ředitelem měšťanky se stal Matouš Zubalík, který řediteloval v letech 1929 – 1931, poté krátce Josef Franczek. Po jeho předčasném úmrtí školu vedl zástupce Josef Strnad. V roce 1935 byl jmenován novým ředitelem František Novotný z Vémyslic. V roce 1942 se musel jako kapitán ruských legií vzdát funkce a místo něho byl ředitelem až do roku 1945 Jaroslav Pospíšil z Bousova v Čechách. V letech 1945 až 1947 se vrátil zpět František Novotný. Od roku 1947 do roku 1955 byl ředitelem Vincenc Horák z Dluhonic, který spolu s učitelkou Ludmilou Urbanovou pořádal dětská a ochotnická divadelní představení. V roce 1955 krátce řediteloval Antonín Krempl z Vrbátek.

OBĚ ŠKOLY S JEDNÍM ŘEDITELEM

V roce 1956 začal obě školy (národní i měšťanskou) řídit jeden ředitel. Tím byl Antonín Krempl, jeho zástupcem se stal Jan Lázna. Ve školním roce 1960 – 1961 byla zavedena povinná devítiletá školní docházka a poprvé dostali žáci zdarma všechny učebnice a školní pomůcky. Na národní škole byly v roce 1955 a 1964 provedeny rozsáhlé úpravy, kdy i byt řídícího učitele byl adaptován na učebnu a v sedmdesátých letech bylo přistavěno nové sociální zařízení. V roce 1959 pořádala škola za spolupráce SRPŠ poprvé Školský ples, od školního roku 1987 – 1988 s předtančením žáků naší školy, V roce 1964 byla zřízena Družina mládeže, předchůdkyně dnešní školní družiny. Na měšťanské škole byla v roce 1971 provedena generální oprava sociálního zařízení a z bývalé kreslírny byla zřízena fyzikální pracovna. V roce 1988 byla dokončena přístavba školy v přízemí se školní jídelnou a v 1. patře škola získala 4 nové místnosti. Od 3. 10. 1990 byl škole obnoven původní název Škola T. G. Masaryka. Ve školním roce 1989 – 1990 byla provedena výměna oken dřevěných za kovové a úprava školního dvorku, a v roce 1992 – 1993 obnova fasády. Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků se od 2. pololetí školního roku 1991 – 1992 začalo učit jenom ve třídách v budově měšťanské školy a národní škola se vrátila obecnímu úřadu, který zde zřídil obecní knihovnu, klub maminek, zkušebny pro hudební kroužky, domovinku – charitní pečovatelskou službu a školní družinu. Rekonstrukce tělocvičny proběhla v roce 1998, byla vyměněna podlaha, odstraněno jeviště a provedlo se nové dřevěné obložení stěn. Dne 7. prosince 2000 byla v parčíku před školou vysazena lípa tisíciletí a ke kořenům byla přiložena láhev s odkazem pro další generace. Nová školská rada byla zřízena k 1. říjnu 2005. Skládá se ze 2 zástupců školy, 2 zástupců obecního úřadu a 2 zástupců rodičů žáků. Nová plastová okna, současná fasáda školy a nová střecha byly na škole provedeny v roce 2013. V roce 2017 bylo dáno do užívání víceúčelové hřiště, v roce 2018 ve spolupráci se zřizovatelem dopravní hřiště. Opět ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu Výzvy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání a v roce 2020 jsme otevřeli novou učebnu F-Ch a o rok později v roce 2021 byla dokončena učebna výpočetní techniky a cizích jazyků. Součástí projektů bylo i řešení bezbariérovosti školy – pojízdná plošina a bezbariérové WC. V roce 2021 bylo pořízeno bezpečnostní čipové zařízení pro všechny žáky i zaměstnance pro vstup do budovy školy.

Další ředitelé – v roce 1960 se stal ředitelem František Vavřina z Vracova, v letech 1968 1969 Jaroslav Pospíšil, potom opět František Vavřina. Od roku 1977 – František Kučera ze Želetic, kterého v roce 1990 vystřídal Miroslav Švaňhal, v roce 2004 po jeho odchodu do důchodu se stala ředitelkou Mgr. Zuzana Kopecká, od roku 2012 Mgr. František Hnilo. Po skončení jeho funkčního období v roce 2018 byla obcí pověřená vést školu na jeden školní rok Mgr. Jitka Brhová, která se stala ředitelkou školy v roce 2019.

Přehled řídících učitelů na národní škole:

Karel Urbášek (1906 -1910)

Alois Zemek (1910 – 1927)

František Viktorin (1927 – 1939)

Jan Lázňa (1939 – 1956)

Přehled ředitelů na měšťanské škole:

Matouš Zubalík (1929-1931)

Josef Fracek (1931-1934)

František Novotný (1935-1945 a 1945-1947)

Jaroslav Pospíšil (1945 a 1968-1970)

Vincenc Horák (1947-1955)

Antonín Krempl (1955-1960)

František Vavřina (1960-1968, 1970-1977)

František Kučera (1977-1990)

Mgr. Miroslav Švaňhal (1990-2004)

Mgr. Zuzana Kopecká (2004–2012)

Mgr. František Hnilo (2012 – 2018)

Mgr. Jitka Brhová (2018 – 2019), učitelka pověřená vedením školy

Mgr. Jitka Brhová (2019 – současnost)