Projekty, spolupráce

EDUCANTE

Spolek Educante nabízí odborné psychologické poradenství pro děti, jedná se o pomoc a podporu poskytované zdarma pro děti a dospívající do 18 let bez nutnosti návštěvy lékaře. Vzhledem k tomu, že v naší škole nemáme obsazenou pozici školního psychologa, z toho důvodu hledáme cesty jak předcházet a řešit psychické problémy našich žáků. Jednou z možností je i tato nabídka.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Časový harmonogram environmentální výchovy je v ročním plánu.

Další aktivity dle aktuální situace a nabídky během školního roku:

 • Výukové programy v terénu nebo v prostorách školy dle aktuální nabídky
 • Žádosti o finance na pomůcky, vybavení učebny a budování školní zahrady – dle aktuálně vypsaných grantů
 • Průběžné informování členy Ekotýmu o aktivitách projektu Ekoškola v kmenových třídách

Soutěže:

 • Recyklohraní – soutěž ve sběru baterií a elektrozařízení
 • Sběr papíru v rámci celé obce
 • Zapojení do výtvarných a vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou – dle aktuální nabídky

Zapojení do celorepublikových aktivit:

 • Členství v síti M.R.K.E.V.
 • Ekoškola – mezinárodní projekt (Tereza)
 • Přírodní zahrada

Environmentální výchova v ŠVP:

 • Výchova zdravé osobnosti (1. – 9. ročník)
 • Člověk a svět (1. – 5. ročník)
 • Přírodovědné předměty (6. – 9. ročník)

Ekologicky šetrná škola:

 • Třídění odpadu – v prostorách školy – papír, plast, bio odpad, baterie a drobné elektro
 • Šetření elektrickou energií, plynem, vodou
 • Úprava školní zahrady
 • Zlepšování prostředí ve škole, péče o pokojové květiny

Spolupráce:

 • Organizace: Lipka, Rezekvítek, Sluňákov, Tereza, Ekocentrum Šardice, Spolek za zdravé Šardice, ZOO Hodonín
 • zřizovatel školy OÚ Šardice
 • místní podnikatelé a organizace

Prezentace

 • nástěnky školy
 • internet
 • šardický zpravodaj

Recyklohraní

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

http://www.recyklohrani.cz/cs/

M.R.K.E.V.

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny (Síť středisek ekologické výchovy). Jeho záměrem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), a to zejména poskytováním metodické a informační podpory, zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností a podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

http://www.pavucina-sev.cz

ERASMUS +

Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci,
přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností.
Českým organizacím zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí
a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Erasmus + navazuje na předchozí vzdělávací program Comenius. V programu Comenius naše škola realizovala 2 projekty – v roce 2008-2010 s názvem One Europe – many cultures a v roce 2013-2015 Healthy childhood, beautiful life. Rozhodli jsme se proto pokračovat i v rámci programu Erasmus +. Pro období 1.7.2020 – 31.12.2021 nám byla schválen projekt English for Everyday Life in Our Country School, na který jsme dostali peněžní grant. V rámci tohoto projektu se na přelomu června a července 2021 tři učitelky z naší školy Blanka Uhljarová, Lenka Cápková a Erika Maradová zúčastnily dvoutýdenního kurzu anglického jazyka. Kurz probíhal v krásném prostředí středozemního ostrovního státu Malta a byl zaměřen na rozvoj slovní zásoby a zlepšení jazykových dovedností. Zúčastnění pedagogové novými znalostmi obohatí a zpestří svou další výuku. Pro další mezinárodní spolupráci jsme si zažádali a získali akreditaci Erasmus + na období 2021-2027. Úspěšní žadatelé o akreditaci získají po dobu platnosti akreditace zjednodušený přístup k možnostem financování svých projektů. V návaznosti na udělení akreditace jsme se zúčastnili mezinárodního webináře pro akreditované školy v rámci celé Evropy. Naším cílem bylo otevřít se evropským zemím, získat užitečné kontakty pro další rozvoj naší školy a pro mezinárodní spolupráci a seznámit se se zásadami tvorby projektů v rámci akreditace. Součástí webináře, který se konal 13. dubna 2021 ve Stokholmu, byly také dvě vzdělávací akce – Inkluze ve škole a Synchronizace (Health promotion work and sustainable school development- a question of synchronization). Našimi dalšími cíli v rámci programu Erasmus + je zkvalitňování předmětové výuky cizích jazyků a výuky nejazykových předmětů v cizím jazyce. A dále rozvíjení schopností učitelů inovovat výuku, integrovat znalosti a dovednosti do výuky, zejména v oblasti přírodovědných a polytechnických předmětů, osvojení si moderních technologií a zlepšování forem badatelského projektového vyučování. V rámci akreditace z důvodu potřeby dalších učitelů německého jazyka se v roce 2022 dvě učitelky Kristýna Sadílková a Erika Maradová zúčastnily Schnellkurzs Deutsch v Salzburgu. V témže roce dva učitelé Jan Mokrý a Erika Maradová navštívili školy ve Finsku formou Stínování. Cílem bylo obohatit a inovovat výuku hlavně v anglickém jazyce a ve výuce moderních technologií. V srpnu 2023 se učitelka Blanka Uhljarová zúčastnila osmidenního kurzu s výukou angličtiny a metody CLIL. CLIL představuje moderní formu výuky a jedná se o efektivní nástroj zdokonalování se v cizím jazyce. Dochází ke zpestření výuky, zvýšení motivace učit se cizí jazyk a cizí jazyk je prezentován v přirozeném prostředí reálných situací. Důvodem pro zavádění těchto nových metod je zvýšená potřeba komunikačních znalostí a dovedností dětí v anglickém jazyce v rámci osobního i profesního rozvoje, protože žijeme v globalizovaném světě, kde schopnost komunikovat v cizím jazyce je velmi důležitá. Na podzim 2023 jsme pokračovali Stínováním na partnerské škole v Mojmírovcích na Slovensku, kde cíle programu Erasmus+ naplňovaly učitelky Jarmila Mokrá a Lenka Moravčíková. V měsíci květnu 2024 si prohloubily své znalosti metody CLIL učitelky Hana Horáková a Dana Němcová na základní škole Tulipánová v Nitře.

Fotogalerie

Zpravodaj obce č.3 /2021

Zpravodaj obce č. 4/2023

DIGITÁLNÍ VÝCHOVA

PROGRAM REPLUG ME


Jsme dětem blíž a víme, o čem mluvíme​Hrajeme hry a všechny trendy sociální sítě aktivně používáme. Mluvíme jejích jazykem.
?
V seminářích jdeme po základních hodnotáchŽáci pak nejsou jen pasivní příjemci informací ze sítí, ale vědí, co chtějí.

​ Ukazujeme, jak se stavět k internetu s odstupemUkazujeme jak poznat skrytou reklamu, jak si chránit osobní údaje i mentální zdraví.
?
Neříkáme, že technologie jsou špatnéPrakticky ukazujeme jak je používat zdravě a chytře.​

FOLKLORNÍ HUDEBKA

V rámci projektu Folklorní hudebka se žáci 8. a 9. ročníku učí folklorní tance, písně a
seznamují se s místními tradicemi. Součástí je i týdenní soustředění žáků, které se
koná v týdnu příprav před hody, kdy se chlapci učí, jak postavit májku a děvčata
zkouší malování pískem na chodníku. Projekt je uskutečňován ve spolupráci
s nadšeným místním folkloristou MUDr. Jaromírem Břeněm, který dochází do výuky
každý první pátek v měsíci.

FOKUS

Program pro základní školy Není duše jako duše je zacílen na podporu duševního zdraví žáků.

Díky programu žáci získají základní dovednosti jak pečovat o duševní zdraví své a svých blízkých. Zároveň získají praktické informace o tom, kam se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc.
Program je rozdělen do 4 částí.
Témata jednotlivých částí programu se třídou:
1.část – Úvod do tématu – „Duševní zdraví“ x „Duševní nemoc“
2.část – Co jé důležité pro mé duševní zdraví a zdraví mých blízkých
3.část – Skupinová práce s příběhy ze života
4.část – Kde hledat pomoc – externí síť pomoci v místě bydliště a v online prostoru.

FOND SIDUS

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

HRDÁ ŠKOLA

Hrdá škola je projekt, který nabízí a organizuje různé aktivity na zpestření výuky během školního roku.

JOHANN GREGOR MENDEL

V rámci oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela naše škola připravila projektový den.

Z realizace, která se uskutečnila 17. května 2022, si můžete prohlédnou obrazový materiál a zkusit si úkoly z pracovních listů.

Pracovní listy

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

Patříme mezi školy aktivně zapojené do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (www.ekoskola.cz). V ČR koordinuje tento program sdružení TEREZA (terezanet.cz). Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí.

Naše škola získala v roce 2019 titul Ekoškola, který je podmíněn těmito 7 kroky:

 1. krok: založení školního Ekotýmu – skupina žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří vedou program, pravidelně se schází na schůzkách Ekotýmu a naplňují všechny kroky k získání titulu Ekoškola.
 2. krok: zpracování Analýzy ekologického stavu školy – žáci zjišťují, jaký je ekologický stav naší školy. Díky analýze zjišťujeme, co se nám daří, ale i to, kde máme nějaké nedostatky, co je třeba zlepšit nebo udělat jinak.
 3. krok: vytvoření plánu činnosti, který vychází z výsledků analýzy a který se týká témat Ekoškoly (prostředí školy, voda, energie, odpady).
 4. krok: monitorování a vyhodnocování – průběžně sledujeme, jak se nám daří plnit činnosti, které jsme navrhli v plánu a hodnotíme, co jsme splnili, případně, zdůvodňujeme, proč se nám některé věci plnit nedaří.
 5. krok: environmentální výuka ve výuce – do předmětů jsou zařazena ekologická témata, kterými se zabýváme a další aktivity, které nám pomáhají ekologicky se vzdělávat.
 6. krok: informování a spolupráce – o naší činnosti informujeme veřejnost prostřednictvím nástěnek, webových stránek, Facebooku a místního zpravodaje.
 7. krok: Ekokodex – společně jsme vytvořili pravidla, která se snažíme dodržovat, a která nám pomáhají ke změnám na naší škole

Do programu Ekoškoly se mohou školy zapojit:

· účastí v programu Ekoškola, získat status Zapojená škola a užívat si program a jeho materiály,

· být aktivní školou a vydat se bronzovou či stříbrnou cestou. V cíli každé cesty škola získá ke svému putování odbornou zpětnou vazbu, která jí ukáže další směr a možnosti zlepšení. Za úspěšné projití cest získá škola mezinárodní ocenění Bronzová cesta nebo Stříbrná cesta,

· být aktivní školou a vydat se zelenou cestou. Za projití Zelené cesty škola stane na vrcholu Ekoškoly a získá nejvyšší ocenění – Zelenou vlajku.

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Předmětem projektů je modernizace odborných učeben Základní školy Šardice. Projekt první učebna F-Ch je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení učeben a pořízení didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt řeší i zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ. Projekt Modernizace odborných učeben jsou spolufinancovány Evropskou unií. Registrační číslo projektu pro učebnu F – Ch: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011153 Termín realizace projektu: 2019–2020.

Druhý projekt učebna PC a cizích jazyků: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Šardice, a to prostřednictvím modernizace multimediální učebny a vnitřní konektivity.
Projekt ZŠ TGM Šardice – rozvoj odborného vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu pro učebnu Informatiky a cizích jazyků CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015153 Termín realizace projektu: 2020–2021

V rámci projektů bylo pořízeno:

 1. Plošina (schodolez) dodavatel firma ALTECH 475 530,–Kč
 2. Nábytek (+ učebna PC – robotické soupravy, dotykový panel, jazyková laboratoř, klimatizace, zatemnění) dodavatel KDZ Vizovice 1 928 670,–Kč + 2 131 989,-Kč
 3. Soubor dig. pomůcek + mobilní učebna jazyků (+ učebna PC – PC žákovské a učitelské, 3D tiskárna, sluchátka, wifi, konektivita): AUTOCONT a.s. Ostrava 1 154 243,–Kč + 1 095 000,-Kč
 4. Bezbariérové WC v přízemí ZŠ 302 305,–Kč
 5. Výsadba 2 ks lípa 10 000,–Kč

Dotace MMR : 3 581 800,67 Kč + 3 226 989,-Kč

Vlastní zdroje: 448 555,85 Kč (u učebny F-Ch) + 180 000,-Kč (učebna PC)

Výdaje CELKEM: 4 020 356,52 Kč (u učebny F-Ch) +3 600 000,-Kč (učebna PC)

NADACE SOKRATES

Nadaci Socrates, se kterou naše škola spolupracuje, založil ing. Pavel Holešinský na podporu v sociální oblasti a v oblasti školství. V naší škole podporuje žáky ze sociálně slabých rodin, těmto rodinám platí školní obědy. Také poskytl finanční dar na realizaci příměstského tábora v Šardicích. Jeho další pomocí bylo sponzorování financování zabezpečovacího systému školy pro zvýšení bezpečnosti našich žáků.

Děkujeme.

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) PODPORUJE OBLAST VÝZKUMU, VÝVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ.

PROJEKT
ZŠ TGM Šardice JAK Šablony I
CZ.02.02.XX/00/22_002/0005165
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je tematicky zaměřený na inovativní vzdělávání žáků a účastníků
zájmového vzdělávání v naší škole, na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání z naší
školy, na personální poradenskou podporu žákům a na setkávání rodičů a veřejnosti
v naší škole.

Šablony OP JAK pro ZŠ

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých jsou žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení konzumace čerstvého ovoce, zeleniny, čerstvého mléka a mléčných výrobků, ale i vzdělávání žáků v oblasti stravovacích návyků a zpracování potravin prostřednictvím exkurzí, ochutnávek, vzdělávacích či soutěžních akcí propagující spotřebu ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků.

V rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s firmou MK Fruit s. r. o.

PARTNERSKÁ ŠKOLA FRAUS

Nakladatelství Fraus je jedno z největších učebnicových nakladatelství u nás. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce. Naše škola spolupracuje s nakladatelstvím FRAUS hlavně v oblasti matematiky profesora Hejného. Učebnice je doprovázena interaktivními učebnicemi, které vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek.

PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST

Ve spolupráci se spolkem PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST ŠARDICE se každý rok naše škola zúčastňuje celodenních projektů – K vodě s rybářem a Do lesa s lesníkem.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Školní přírodní zahrada představuje způsob, jak nabídnout dětem i učitelům možnost
aktivně uskutečňovat vyučovací i volnočasové aktivity venku. Je důležitým tvůrčím i
učebním prostorem. Děti zde mohou pracovat na vlastních projektech a seznámit se
tak příjemným a přehledným způsobem s přírodními zákonitostmi a navíc čas trávený
venku má pozitivní vliv na zdraví a fyzickou kondici. V zahradě mohou děti zkoumat
reálné rostliny a živočichy, což kromě znalostí pomáhá formovat také jejich
hodnotový systém. Pestrá zahrada také stimuluje dětskou představivost, což může

zvýšit zájem a motivaci dětí k práci.

Plocha školní přírodní zahrady v Šardicích se nachází v zadní části školního areálu
na svahu s jižní expozicí. Je víceúčelová a je rozdělena na 2 části: přírodní učebnu a
užitkovou část. V přírodní učebně se nachází altán, stinná přírodní učebna, hmatová
stezka, bylinková spirála, suchá zídka, luční kruhy, ukázka zelené střechy, hmyzí
hotel, domeček pro ježky. V užitkové části lze zhlédnout Pythagorejské zeleninové
záhony, jabloňový sad, ovocný sad a jezírko.

RECYKLOHRANÍ

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Nad vznikem programu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky. Program je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci, konkrétně jde o společnosti ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr baterií) a ELEKTROWIN a.s. (zpětný odběr elektrozařízení).

 • Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. Od roku 2020 došlo k rozšíření o problematiku šetrné spotřeby vody a následně o téma klimatická změna.
 • Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.
 • Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.
 • Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní 8 dílů speciální výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu předcházení vzniku odpadu, recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky.
 • Recyklohraní připravuje i lektorské programy, kdy lektoři přijíždějí přímo do školy.

RODIČE VÍTÁNI

Jsme malá vesnická škola rodinného typu se zaměřením na ekologii ( Ekoškola, výuková zahrada, 1. místo v roce 2019 v celostátní soutěži Ministerstva životního prostředí), folklor, hudbu, tanec, výuka AJ od 1. ročníku, výuka Aj s rodilými mluvčími, zapojení do mezinárodních projektů (projekt Erasmus +, Edison, Comenius), bezplatné zájmové kroužky.

Naše škola splňuje

 • Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor školy, včetně odpoledních hodin.
  • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče jsou, po zazvonění, do školy vpuštěni pověřenou osobou.
  • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které rodič zavolá, a pověřená osoba ho vpustí do školy.
  • Vchod do školy není uzamčen a škola je volně přístupná.
 • Rodičům poskytujeme kontakty na všechny učitele a vedení školy.
  • Rodiče dostali na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty na vyučující a vedení školy (telefon a e-mail).
  • Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (email, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.

www. zssardice.cz

 • Rodiče informujeme o tom, co a kdy se ve škole děje.
  • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří, sportovní soustředění a další akce pořádané školou.
  • Tyto informace škola zveřejňuje na svém webu a průběžně je aktualizuje.
 • Komunikace mezi školou (učitelem) a rodiči
  a) S rodiči komunikujeme partnerským způsobem
  b) Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči

  • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.
   S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby každá záležitost byla vždy „dořešena“. U jednání by neměl být nikdo, koho se to netýká.
  • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte individuálně s konkrétním učitelem osobně. Případně každý rodič dostane i písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
 • Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí a jsou ochotni to potvrdit.
  • Splňujeme
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit.
  • Splňujeme
 • Informační ceduli s kritérii značky Rodiče vítáni jsme viditelně umístili u vstupu do školy.
  Položka je zařazena mezi závazné (povinné), platnost je však odložena, až po udělení značky. Zde se škola vlastně zavazuje, že tak v budoucnu učiní.

  • Splňujeme

 

Škola dále splňuje

 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. Zápis není pouhou administrativní formalitou.
 • Naši pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 • Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …)

Papírová žákovská knížka (1. ročník), elektronická žákovská knížka (2. – 9. ročník)

 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Školní vzdělávací program (ŠVP) zpřístupňujeme na webu školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další školní dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školy.

www.zssardice.cz

 • Nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, vedoucího školního poradenského pracoviště nebo metodika prevence.
 • Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce.).
 • Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka – dětského psychologa, logopeda, mediátora, apod.

www.zssardice.cz

 • Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. (Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.)
 • Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).
 • Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 • Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 • Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které se mohou s dětmi do projektu zapojit plněním Olympijského diplomu nebo Odznaku všestrannosti v hodinách tělesné výchovy.

V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín (1. Hluboký předklon, 2. T-běh, 3. Zkrácené sedy-lehy, 4. Postoj čápa, 5. Sprint 60 m, 6. Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň), 7. Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), 8. Hod basketbalovým míčem). Na základě výsledků pak dostanou na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné. Navíc jim poradíme, kde v okolí školy mají sportovní kluby, kam by se mohly přihlásit a provozovat doporučené sporty. Olympijský diplom je určen hlavně pro první stupeň, ale záleží jen na učiteli, jestli zapojí i starší žáky a otestuje také jejich schopnosti.

U Odznaku všestrannosti musí děti splnit 10 z 12 disciplín (1. Sprint 60 m, 2. Skok daleký z rozběhu, 3. Hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut, 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, 6. Trojskok snožmo z místa, 7. Kliky po dobu 2 minut, 8. Leh-sedy, 9. Hod míčkem, 10. a) Běh na 1000 m, b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut, c) Plavání po dobu 2 minut). Za výsledky v jednotlivých disciplínách získají body a podle dosaženého počtu obdrží bronzový, stříbrný, zlatý nebo dokonce diamantový odznak. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připravený účastnický diplom. Odznak všestrannosti je doporučen pro žáky druhého stupně, ale opět je na učiteli, jestli zapojí i mladší žáky.

SPOLEK MAGNET SVATOBOŘICE - MISTŘÍN

Spolek Magnet Svatobořice se specializuje na aktivity, které směřují k pohybovému rozvoji dětí a mládeže. Naše škola se zapojila do projektu PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI V MŠ A ZŠ (I. stupeň).

ŠKOLA PRO DEMOKRACII

Škola pro demokracii je síť škol, které mají žákovský parlament. V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. A společně s učiteli si kladou tyto otázky:

 

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

Škola pro demokracii je celonárodně platný titul, náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech alespoň v základní úrovni.Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

TERIBEAR BĚH NADACE TEREZY MAXOVÉ

Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem je virtuální verzí sportovně – charitativního happeningu TERIBEAR hýbe Prahou, jehož výtěžek adresně pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem. Všem, kdo chtějí pomoci pohybem, nabízí nenáročnou a neomezenou možnost, ať už chůzí nebo během sbírat kilometry pro dobrou věc. Je to tak snadné. Chce to především chuť někomu pomoci a přidat se k TERIBEAR rodině, která proměňuje kilometry na pomoc potřebným. Díky technickému řešení – viRACE a chytrým telefonům/hodinkám je tento happening skutečně bez limitů a je dost možné, že překročí i hranice ČR. 😊

Každoročně se přidává i naše škola.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA S RODILÝM MLUVČÍ

Naše škola realizuje výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. Každý měsíc k nám do školy přijede lektorka z anglicky mluvící země, která pracuje metodou IN CLASS. Jedná se o tematicky založené aktivní učení zábavným způsobem. Tato výuka doplňuje školní osnovy, výukové a tematické materiály slouží jako doplněk pravidelné školní výuky.

Proč je rodilý mluvčí tak důležitý?

Lektor opraví špatně použitý výraz, ukáže hovorové slovo, zábavnější formou si děti mohou zapamatovat rychleji nová slovíčka, pomůže překonat ostych a nervozitu z používání angličtiny, zvýšit sebedůvěru a schopnost reagovat na cizí jazyk v praxi, seznamování s kulturou lektora z jiné země může inspirovat a motivovat k dalšímu studiu.

VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU

(Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

Naše škola spolupracuje s Kyjovským Slováckem v pohybu v projektu Vzdělávání
v pohybu, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je nastavit systém komunikace a spolupráce tak, aby všichni
zúčastnění byli schopni cíleně, kvalifikovaně, efektivně a pozitivně ovlivnit kvalitu
vzdělávání pro děti a žáky. Do projektu se zapojily všechny základní, mateřské a čtyři
umělecké školy na území 43 obcí kolem královského města Kyjova.
Společnými silami směřujeme ke změně k lepšímu regionálnímu školství. Záleží nám
nejen na kvalitě vzdělávání našich dětí, ale i na prostředí, ve kterém se vzdělávají a
na možnostech jejich dalšího rozvoje.
Projekt se prioritně zabývá realizací veletrhu středních škol v regionu, organizuje
setkávání Balintovských skupin k řešení problémů, nabízí, jak vařit z regionálních
surovin ve školních jídelnách, organizuje pravidelné setkávání žákovských
parlamentů, pomáhá mateřským školám zapojit se do aktivity Technické školky a
další.

ZÁLOŽKA DO KNIHY

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

Cíl česko-slovenského projektu
Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří
záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Inspirující svět pohádek, básní a příběhů, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy
ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, přátelských kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie a kultury, regionálních
zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu, nebo jako součást školního projektu.

PROJEKTY PODPOŘENÉ EU - CELKOVÝ PŘEHLED

Komunikujme a tvořme

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-Komunikujme-a-tvorme.pdf

Otvíráme brány světa

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-Otvirame-brany-sveta.pdf

Prima škola

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-Prima-skola-1.pdf

Vzdělávání v naší škole – Šablony I

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-Vzdelavani-v-nasi-skole-Sablony-I-ZS-Sardice.pdf

ZŠ TGM Šardice Šablony II

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-ZS-TGM-Sardice-Sablony-II.pdf

ZŠ TGM Šardice Šablony III

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-ZS-TGM-Sardice-Sablony-III.pdf

Modernizace odborných učeben

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-Modernizace-odbornych-uceben.pdf

ZŠ TGM Šardice – Rozvoj odborného vzdělávání

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-ZS-TGM-Sardice-rozvoj-odborneho-vzdelavani.pdf

ZŠ TGM Šardice JAK Šablony I

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2023/11/DotaceEU-ZS-TGM-Sardice-JAK-Sablony-I.pdf

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2024/03/Doucovani-.png

Národní plán obnovy – Digitalizace škol (distanční výuka)

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2024/03/Digitalizujeme-skolu-172.png

Národní plán obnovy – Digitalizace škol (prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky)

https://www.zssardice.cz/wp-content/uploads/2024/03/Digitalizujeme-skolu-173-174.png